Армянские штангисты отправились в Украину на сборы

На сборы в Украину отправились сегодня члены мужской, женской и молодежной сборных Армении по тяжелой атлетике.

Тяжелоатлеты Армении готовятся к чемпионату мира среди взрослых и молодежи. Все три сборные — мужская, женская и молодежная — отправились на учебно-тренировочные сборы в Украину, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Армении.

Главные тренеры сборных Пашик Алавердян и Арташес Нерсисян включили в состав Симона Мартиросяна, Андраника Карапетяна, Гора Минасяна, Рубена Алексаняна, Самвела Гаспаряна, Армена Григоряна, Карена Маркаряна, Карена Авакяна, Грайра Ованнисяна, Акопа Мкртчяна, Жоржа Егикяна, Давида Ованнисяна, Сону Погосян, Арпине Далалян, Татев Акопян и Анну Говелян.

Учебно-тренировочный сбор в Украине продлится до 26 мая.

https://ru.armeniasputnik.am

https://ru.armeniasputnik.am
Ереван
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
2 դիտում նոյեմբերին
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։