Нового главного судебного исполнителя назначил президент Армении

Новым главным судебным исполнителем Армении назначен Армен Арутюнян. 

Как сообщает пресс-служба президента Армении, соответствующий указ подписал глава государства Серж Саргсян.

http://newsarmenia.am

http://newsarmenia.am
Ереван
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։