В Ереване проживает 1 миллион 74 тысячи 100 человек/Երևանում բնակվում է 1 միլիոն 074.1 հազար մարդ. վիճակագրություն

По состоянию на 1 июля 2016 г. постоянное население Армении составило 2 миллиона 995,1 тысячу человек, 1 миллион 905,7 тысяч из них проживают в городах, а 1 миллион 089,4 тысячи – в сельской местности. Как сообщили  “Арменпресс” в Национальной статслужбе РА, самые густонаселенные области  Армавирская, Араратская и Котайкская – соответственно 266,2, 258,8 и 253,9 тысяч человек. Наименее населена Вайоцдзорская область – 50,8 тысяч человек.

В столице страны проживают 1 миллион 074,1 тысяч человек. Наиболее густонаселенные общины: Шенгавит - 139.2, Малатия-Себастия 136.2 и Нор-Норк - 130.6 тысяч человек.  Меньше всего населения в Нубарашене - 9.8 тысяч человек. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ մշտական բնակչության թվաքանակը կազմել է 2 միլիոն 995.1 հազար մարդ, որից 1 միլիոն 905.7 հազարը քաղաքներում, իսկ 1 միլիոն 089.4 հազարը` գյուղերում: Ինչպես «Արմենպրես»-ը տեղեկացավ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունից, ամենաշատ բնակեցված մարզերից են Արմավիրի, Արարատի և Կոտայքի մարզերը` համապատասխանաբար 266.2 հազար, 258.8 հազար և 253.9 հազար բնակչությամբ: Իսկ ամենիչ քիչ բնակչություն ունեցող մարզը Վայոց ձորինն է` 50.8 հազար բնակչով:

Երկրի մայրաքաղաքում բնակվում են 1 միլիոն 074.1 հազար մարդ: Երևան քաղաքում ամենից շատ բնակեցված համայնքներն են Շենգավիթը` 139.2 հազար, Մալաթիա-Սեբաստիան` 136.2 հազար և Նոր Նորքը` 130.6 հազար բնակչով: Նուբարաշեն համայնքում բնակվում է ընդամենը 9.8 հազար մարդ, այն ամենաքիչ բնակեցված համայնքն է:

Բնակչությանթվաքանակիվերաբերյալտեղեկատվությանստացմանսկզբնաղբյուրըբնակչությանմարդահամարներնեն: Բնակչությանթվաքանակիընթացիկգնահատականըտրվումէբնակչությանվերջինմարդահամարիարդյունքներիհիմանվրա (2011թ. հոկտեմբերի 12-21-նանցկացված), որոնցամենտարիավելացվումենտվյալտարածքիծնվածներիևեկողների  (հաշվառվածների) թվաքանակը, հանվումենմահացածներիևտվյալտարածքիցմեկնածների (հաշվառումիցհանվածների) թվաքանակը:

Մարդահամարիարդյունքներովհաշվառվումէբնակչությաներկուկատեգորիա` մշտականբնակչությունևառկաբնակչություն: Մշտականբնակչությանթվաքանակումհաշվառվումենայնանձինք, ովքերմշտապեսբնակվումենտվյալտարածքում, ներառյալմարդահամարիպահինժամանակավորբացակայողները: Ժամանակավորբացակայողներիթվաքանակումհաշվառվումենայնանձինք, ովքերմարդահամարիպահինիրենցհիմնական (մշտական) բնակությանվայրիցբացակայումենմինչևմեկտարիժամկետով: Առկաբնակչությանթվաքանակումհաշվառվումենայնանձինք, ովքերմարդա- համարիպահինգտնվելենտվյալտարածքում, ներառյալժամանակավորբնակվողները: Ժամանակավորբնակվողներիթվաքանակումհաշվառվումենայնանձինք, ովքերմարդահամարիպահինչբնակվելովմշտապես` գտնվումենտվյալտարածքումմինչևմեկտարիժամկետով:

населениеЕревана
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։