Началась заготовка помидоров/Հանրապետությունում մեկնարկել է լոլիկի մթերման գործընթացը

В Армении началась заготовка помидоров. С 1 августа заготовку начал Арташатский консервный завод. С 4 августа заготовку начнёт и ЗАО «Евротерм», в селе Вананд Армавирской области. А с 14-го заготовки начнутся на ЗАО «МАП».

Հայաստանում լոլիկի մթերման գործընթացը սկսել է: Արտաշատի պահածոյացման գործարանը սկսել է օգոստոսի 1ից: Օգոստոսի 4 ից՝ "Եվրոթերմը" ՓԲԸ գյուղ Վանանդ Արմավիրի մարզ: Իսկ օգոստոսի 14ից մթերման գործընթացը կսկսի "ՄԱՊ" ՓԲԸ:

помидоры Армения заготовка մթերման գործընթացը Հայաստան լոլիկներ
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։