Началась заготовка помидоров/Հանրապետությունում մեկնարկել է լոլիկի մթերման գործընթացը

В Армении началась заготовка помидоров. С 1 августа заготовку начал Арташатский консервный завод. С 4 августа заготовку начнёт и ЗАО «Евротерм», в селе Вананд Армавирской области. А с 14-го заготовки начнутся на ЗАО «МАП».

Հայաստանում լոլիկի մթերման գործընթացը սկսել է: Արտաշատի պահածոյացման գործարանը սկսել է օգոստոսի 1ից: Օգոստոսի 4 ից՝ "Եվրոթերմը" ՓԲԸ գյուղ Վանանդ Արմավիրի մարզ: Իսկ օգոստոսի 14ից մթերման գործընթացը կսկսի "ՄԱՊ" ՓԲԸ:

7 դիտում հուլիսին
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Արձագանքներ և մեկնաբանություններ

Write feedback
Write comment

Please leave a constructive, reasoned and informative text relating to the quality of the company's work, on the example of personal experience.

Not allowed: use of non-normative obscenities, threats or insults; direct comparison with other competing companies; placing a links to third-party Internet resources; advertising and self-promotion, statements related to the company's activities.

Մուտքագրե՛ք էլ. փոստի հասցեն:
Your e-mail will not be shown on the site
կամ log_in , for write feedback
Feedback:
Load photo:
Ընտրել

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.