"Дорога к Рио": Наши спортсмены/ "Ճանապարհ դեպի Ռիո": Մեր մարզիկները

Видеосюжеты с участием наших спортсменов. Напомним, что старт игр состоится 5 августа.

Дорога к Рио! 

Մեր մարզիկների մասնակցությամբ տեսանյութ: Հիշեցնենք, որ խաղերի սկիզբը օգոստոսի 5ն է:

Դեպի Ռիո ճանապարհը:

11 դիտում հուլիսին
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Արձագանքներ և մեկնաբանություններ

Write feedback
Write comment

Please leave a constructive, reasoned and informative text relating to the quality of the company's work, on the example of personal experience.

Not allowed: use of non-normative obscenities, threats or insults; direct comparison with other competing companies; placing a links to third-party Internet resources; advertising and self-promotion, statements related to the company's activities.

Մուտքագրե՛ք էլ. փոստի հասցեն:
Your e-mail will not be shown on the site
կամ log_in , for write feedback
Feedback:
Load photo:
Ընտրել

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.