User views view_news rubric_id news_rubric_id 7

Олимпийские игры: проверь свои знания!

В преддверии летних Олимпийских игр, мы подготовили для вас интересный тест. Пройдите его и проверьте ваши знания. Желаем удачи!

Тест Олимпиада РИО 2016 Лето Спорт Армения
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
14 դիտում փետրվարին
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։