Ашота Петросяна и Ованеса Арутюняна перевели в больницу для осужденных

Начальник пресс-службы Управления уголовно-исполнительных учреждений министерства юстиции Армении Гор Глечян сообщает, что раненые Ашот Петросян и Ованнес Арутюнян в ночь на 27-е июля перевезены в больницу для осужденных.  

Глечян отметил, что такое решение приянто в связи с незаконным поведением раненых.  

ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության բաժնի պետ, արդարադատության մայոր Գոռ Ղլեչյանը հայտնում է, որ վիրավորներ Աշոտ Պետրոսյանը և Հովհաննես Հարությունյանը հուլիսի 27ի գիշերը տեղափոխվել են դատապարտյալների հիվանդանոց: 


Ղլեչյանը նշել է, որ նման որոշումը ընդունվել է ելնելով վիրավորների վարքագծից:

Больница Армения Ереван осужденные ՀՀ,ԱՆ քրեակատարողական ծառայության,պետ
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
11 դիտում սեպտեմբերին
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։