Ашота Петросяна и Ованеса Арутюняна перевели в больницу для осужденных

Начальник пресс-службы Управления уголовно-исполнительных учреждений министерства юстиции Армении Гор Глечян сообщает, что раненые Ашот Петросян и Ованнес Арутюнян в ночь на 27-е июля перевезены в больницу для осужденных.  

Глечян отметил, что такое решение приянто в связи с незаконным поведением раненых.  

ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության բաժնի պետ, արդարադատության մայոր Գոռ Ղլեչյանը հայտնում է, որ վիրավորներ Աշոտ Պետրոսյանը և Հովհաննես Հարությունյանը հուլիսի 27ի գիշերը տեղափոխվել են դատապարտյալների հիվանդանոց: 


Ղլեչյանը նշել է, որ նման որոշումը ընդունվել է ելնելով վիրավորների վարքագծից:

Արձագանքներ և մեկնաբանություններ

Write feedback
Write comment

Please leave a constructive, reasoned and informative text relating to the quality of the company's work, on the example of personal experience.

Not allowed: use of non-normative obscenities, threats or insults; direct comparison with other competing companies; placing a links to third-party Internet resources; advertising and self-promotion, statements related to the company's activities.

Մուտքագրե՛ք էլ. փոստի հասցեն:
Your e-mail will not be shown on the site
կամ log_in , for write feedback
Feedback:
Load photo:
Ընտրել

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.