"Золотой абрикос": афиша на сегодня

Cinema Star

18:00 - "Anna"
20:00 - "Bullit"

Kinopark

18:30 - "24 Weeks"
20:30 - "Fire at Sea"

Золотой абрикос кинофестиваль Ереван фильм
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
2 դիտում սեպտեմբերին
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։