Курсы валют на 15 июля

Курс покупки одного доллара 474  драмов, курс продажи доллара составляет 478  драмов.

Курс покупки евро – 524 драмов, курс продажи -532.75 драмов.

Курс покупки российского рубля составляет  7.40 драмов, курс продажи - 7.58  драмов.

Курс Валюта Банки 15 июня
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
5 դիտում սեպտեմբերին
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։