"Золотой абрикос": афиша на сегодня

В рамках ежегодного кинофестиваля "Золотой абрикос" 11 июля в кинотеатрах столицы будут показаны следующие фильмы:

Moscow cinema

17:30 - "Skhtorashen"
21:30 - "Stony Paths"
21:30 - "28:94 Local Time"

Cinema Star

18:00 - "In a Better World"
20:00 - "The Tempest"

Kinopark

18:30 - "Sieranevada"
20:30 - "Two Remis, Two"

Золотой абрикос кинофестиваль Ереван афиша фильмы
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
5 դիտում սեպտեմբերին
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել
Թեմատիկ նյութեր

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։