Курсы валют на 13 июля

Минимальный курс покупки доллара составляет 474 драмов, максимальный – 476.50  драмов.

Минимальный курс покупки евро составляет 521 драмов, максимальный –528 драмов.

Минимальный курс покупки российского рубля составляет 7.30 драмов, максимальный –7.45.


 

Курс Валюта Банки 13 июля
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
12 դիտում սեպտեմբերին
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։