Яндекс.Такси стал самым популярным приложением в AppStore

По даннм AppAnnie, Яндекс опередил в первый день работы такие популярные приложения, как Viber, Prisma, Facebook и Instagram. GGTaxi  на 13-ом месте.  

Согласно Android-устройствам результаты скромнее/ Cервис Яндекс.Такси по итогам 1 июля – на 98-м месте, а GGTaxi – на 24-м.

AppAnnie Яндекс приложения Viber Prisma Facebook Instagram GGTaxi
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
22 դիտում սեպտեմբերին
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։