Объём строительных работ в Армении снизился

Объём строительных работ в Армении за январь-май 2016 года составил 90,3 млрд. драмов, снизившись на 7,9% по сравнению с тем же периодом 2015 года, сообщает Национальная статистическая служба республики.

Согласно данным, объем строительства за счет населения составил 21 125,2 млн. драмов или 23,4% от общего объема строительных работ (спад на 6,8%)

Объем строительства за счет средств организаций составил 40 270,9 млн. драмов или 44,5% от общего объема строительных работ (спад на 19%), за счёт средств гуманитарной помощи – 1 235 млн. драмов, за счёт государственного бюджета - 8 997,4  млн. драмов (спад на 36,4% ), за счёт общинных средств - 1 399,6 млн. драмов.

Кроме того, объём строительства за счет средств международных кредитов составил более 17 348,4 млн. драмов или 19,2%, увеличившись в 2 раза. Причём из средств международных кредитов на Всемирный Банк пришлось - 3 413,8 млн. драмов, на Азиатский Банк Развития – 10 514,3 млн. драмов, наЕвропейский банк реконструкциии развития (ЕБРР) – 56.3 млн. драмов, а на другие - 3 364 млн. драмов. ($1 –  476,68 драма).

arka.am
строительство Армения экономика
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
2 դիտում սեպտեմբերին
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։