User views view_news rubric_id news_rubric_id 7

Выдающиеся спортсмены Армении. Знаком ли ты с ними? Пройди тест.

Подводя итоги Олимпиады в РИО, редакция сайта "city01.am" предлагает вам пройти тест и узнать, как хорошо вы знаетее выдающихся армянских спортсменов. Желаем удачи! 

тест спорт Армения
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
56 դիտում փետրվարին
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։