Фестиваль бейсджанпинга прошел в Армении

В Армении в рамках фестиваля по бейсджампингу Base Fest спортсмены-экстремалы впервые прыгают из кабинок Татевской канатной доро_kAQ877ANgEbg_pJk81kvcHskbBA363z0IxcmdrFgNbgwkgpfZftIKoXSLGLltli-8ги.

бейсджанпинг Армения экстрим спорт
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։