Европейский парламент обсудит дело по Геноциду армян

 Обсуждение по теме «Геноцид армян, признание культурного наследия и восстановление, правовые и политические аспекты» организует член Европарламента Чарльз Таннок. Об этом сообщили в Армянской федерации Европы.

 
news.am
Европейский парламент обсудит дело по Геноциду армян
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։