В Ереванском районе Норагавит насмерть сбили ребенка

В Ереване сбили 7-летнего мальчика. Об этом сообщили в медцентре «Сурб Аствацамайр». Тело мальчика доставлено из Норагавита.

Норагавит Ереван Мальчик 7 лет Сбили насмерть
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։