Хорошо ли Вы знаете армянских знаменитостей? Тест: угадайте по фото, кто есть кто

Сайт города Еревана city01.am продолжает серию тестов на знание армянской культуры и знаменитых людей.

тест армянскиезнаменитости
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
241 դիտում սեպտեմբերին
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։