Подборка лучших песен о Ереване

Редакционный коллектив сайта city01.am желает всем хорошего воскресного настроения, и представляет подборку лучших песен о Ереване. 

1. Im srti mayraqaxaq- Звезды Армении

2. Ser Yerevan- Инга и Ануш

3. Yerevans -Тата Симонян 

4. Henc ayspes el aprum enq- Форш 

5. Yerevanyan vals- Форш и Рубен Ахвердян

Ереван песни
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
29 դիտում հունվարին
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։