Подборка лучших песен о Ереване

Редакционный коллектив сайта city01.am желает всем хорошего воскресного настроения, и представляет подборку лучших песен о Ереване. 

1. Im srti mayraqaxaq- Звезды Армении

2. Ser Yerevan- Инга и Ануш

3. Yerevans -Тата Симонян 

4. Henc ayspes el aprum enq- Форш 

5. Yerevanyan vals- Форш и Рубен Ахвердян

29 դիտում հուլիսին
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Արձագանքներ և մեկնաբանություններ

Write feedback
Write comment

Please leave a constructive, reasoned and informative text relating to the quality of the company's work, on the example of personal experience.

Not allowed: use of non-normative obscenities, threats or insults; direct comparison with other competing companies; placing a links to third-party Internet resources; advertising and self-promotion, statements related to the company's activities.

Մուտքագրե՛ք էլ. փոստի հասցեն:
Your e-mail will not be shown on the site
կամ log_in , for write feedback
Feedback:
Load photo:
Ընտրել

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.