Скончался армянский режиссер Сурен Тадевосян

Сегодня ночью скончался знаменитый армянский режжисер и продюсер Сурен Тадевосян. С 2015 года режиссер проходил длительное лечение в Испании.

mediamax.am
Режиссер сурен тадевосян скончался
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
10 դիտում հոկտեմբերին
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։