Обстановка в зоне Нагоно-Карабахского конфликта: НА ГРАНИЦЕ ПОКА ТИХО

По некоторым данным, в данный момент готовится двустороннее соглашение о прекращении огня в зоне конфликта. На всей протяженности линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта с 12:00 прекратились перестрелки с обеих сторон.

sputnikarmenia.ru
нагорный карабах военные действия минобороны азербайджан армения
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
1 դիտում հոկտեմբերին
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։