Dead Walking L I V E

Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

The live performance of Dead Walking at 007
12 November, 21:00
Ticket: 1.000 AMD, includes a free Apple Pie Cocktail Shot
Reservation: 041 551 007

Արձագանքներ և մեկնաբանություններ

Write feedback
Write comment

Please leave a constructive, reasoned and informative text relating to the quality of the company's work, on the example of personal experience.

Not allowed: use of non-normative obscenities, threats or insults; direct comparison with other competing companies; placing a links to third-party Internet resources; advertising and self-promotion, statements related to the company's activities.

Մուտքագրե՛ք էլ. փոստի հասցեն:
Your e-mail will not be shown on the site
կամ log_in , for write feedback
Feedback:
Load photo:
Ընտրել

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.