Sirius & Perfect Legacy

Բոլլլլլորին անխտիրրր հրավիրում ենք հոկտեմբերի 31-ին Ստոյկա տժժժժժժժժալու, կնվագեն Sirius եւ Perfect Legacy խմբերը... խոստանում ենք լիիիիիիիիքը դռաաաաաայվվ.. 

Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Review

Please leave a constructive, reasoned and informative text relating to the quality of the company's work, on the example of personal experience.

Not allowed : use of non-normative obscenities, threats or insults; direct comparison with other competing companies; placing a links to third-party Internet resources; advertising and self-promotion, statements related to the company's activities.

Մուտքագրե՛ք էլ. փոստի հասցեն:
Your e-mail will not be shown on the site
կամ log_in , for write feedback
Feedback:

Load photo:
Ընտրել