The Pillows Family

Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեզ հյուր են գալիս տղաները Գյումրիից The Pillows Family խմբով։ Ընդունում ենք, լսում, տժժում ռոք, բլյուզ, քանթրի մյուզիքի տակ և պարտադիր գնահատում։

Hovhannes Karapetyan-Vocals
Khachatur Papikyan-Solo/Rhythm guitar
Arman Tigranyan-Solo/Rhythm guitar
Mher Petrosyan-Bass guitar
Arman Abrahamyan-Drums

Արձագանքներ և մեկնաբանություններ

Write feedback
Write comment

Please leave a constructive, reasoned and informative text relating to the quality of the company's work, on the example of personal experience.

Not allowed: use of non-normative obscenities, threats or insults; direct comparison with other competing companies; placing a links to third-party Internet resources; advertising and self-promotion, statements related to the company's activities.

Մուտքագրե՛ք էլ. փոստի հասցեն:
Your e-mail will not be shown on the site
կամ log_in , for write feedback
Feedback:
Load photo:
Ընտրել

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.