Celebrate Aghvan Papoyan's b-day in participation with Mezzo Band and with special guests!
August 23, at 21:00
For reservations please call: (+374 10) 52-42-11 or (+374 98) 206-206.
Looking forward to seeing you in MEZZO!

Նշեք Աղվան Պապոյանի ծննդյան տարեդարձը Մեցցո Բենդի և հատուկ հյուրերի մասնակցությամբ:
Օգոստոսի 23-ին, ժամը 21:00
Պատվերների համար խնդրում ենք զանգահարել: (+374 10) 52-42-11 կամ (+374 98) 206-206:
Սիրով սպասում ենք ձեզ "Մեցցո"-ում: